Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, orderbevestiging, leverantie van BMC Consultancy (hierna te noemen: ‘BMC’), en vormen een deel van iedere overeenkomst (‘Overeenkomst’) die BMC sluit met een wederpartij (‘Koper’) ter zake van door BMC te verkopen en te leveren producten of systemen (‘Zaken’) en/of op de levering van diensten (met inbegrip van software die als dienst wordt geleverd en/of geïnstalleerd) (‘Diensten’), en/of door BMC uit te voeren werkzaamheden (‘Installatiewerkzaamheden’) alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Zaken en Diensten kunnen (web of mobiele)applicaties omvatten waarop aanvullende voorwaarden (‘Aanvullende Gebruiksvoorwaarden’) van een derde partij van toepassing zijn, of software waarop aanvullende licentieovereenkomsten voor de (eind)gebruikers van de software van toepassing zijn (‘Licentiebepalingen’). De Licentiebepalingen zijn afkomstig van een derde partij. Indien van toepassing worden deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden en/of Licentiebepalingen samen met de Zaken en/of Diensten aan Koper beschikbaar gesteld. Software wordt niet aan Koper verkocht maar in licentie gegeven overeenkomstig de Licentiebepalingen.

1.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomst binden BMC slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door BMC en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.4 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor BMC slechts bindend, indien deze door BMC schriftelijk aan de Koper zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen en tot stand komen Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, gedaan door BMC zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door BMC worden herroepen.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijk bevestiging hiervan door BMC, doch in ieder geval op het moment dat BMC uitvoering geeft aan de Overeenkomst.  

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s en exclusief BTW van het desbetreffende land.

3.2 Alle door BMC opgegeven prijzen zijn gebaseerd op aflevering Ex Works (‘EXW’), volgens de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, terrein Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of sprake is van valutakoerswijzigingen – ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden -, is BMC gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.4 BMC heeft het recht belastingen, invoerrechten, heffingen en andere door de overheid opgelegde belastingen die niet bekend waren of niet golden bij het tot stand komen van de Overeenkomst, dan wel verhogingen daarvan, in rekening te brengen.

4. Aflevering en leveringstermijn

4.1 Alle leveringen geschieden Ex Works (‘EXW’), volgens de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is BMC toegestaan de Zaken en/of Diensten in gedeelten te leveren. Voor zover overeengekomen vinden Installatiewerkzaamheden plaats op de locatie zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 Voor zover partijen in afwijking van art. 4.1 in het handelsverkeer andere Incoterms overeenkomen, betreft het de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn aangegeven leveringstermijnen slechts indicatief en nimmer fataal. In geval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door BMC niet aangehouden kan of kunnen worden, zal BMC de Koper daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat de Koper daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding dan wel annulering van de Overeenkomst kan overgaan. Indien de nakoming langer dan vier (4) weken na de in de Overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de Koper het recht de Overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per koerier of aangetekende brief geschiedt en deze door BMC voor de aflevering van de desbetreffende Zaken en/of Diensten wordt ontvangen.

5. Eigendomsovergang en risico

5.1 Tot aan het tijdstip waarop de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen, met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt BMC het eigendom van de verkochte en/of geleverde Zaken voor.

5.2 Indien Koper mede verplicht is tot betaling van schadevergoeding, zal de eigendom eerst overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan.

5.3 Gedurende de periode dat de eigendom van de Zaken nog bij BMC rust, is de Koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van BMC op te slaan en kan zij de Zaken niet (als zekerheid) aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.

5.4 Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens BMC, of indien BMC redelijke grond heeft te vrezen dat de Koper in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is BMC bevoegd de geleverde Zaken en/of Diensten zonder voorafgaande kennisgeving terug te nemen, onverminderd BMC’s recht op schadevergoeding.

5.5 Indien de Overeenkomst door BMC wordt ontbonden, dient Koper de Zaken en/of Diensten onmiddellijk ter beschikking te stellen aan BMC. Koper heeft geen retentierecht ten aanzien van die Zaken en/of Diensten en zal geen conservatoir beslag op de zaken leggen.

5.6 Het risico ten aanzien van de verkochte Zaken gaat over op het moment van levering.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta waarin is gefactureerd.

6.2 Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na factuurdatum.

6.3 In het geval BMC de Zaken en/of Diensten in gedeelten levert, is BMC bevoegd afzonderlijk te factureren en is Koper verplicht deze facturen te betalen als waren het facturen voor afzonderlijke overeenkomsten.

6.4 Indien de Koper nalaat om een vordering op haar vervaldatum te voldoen, wordt hij geacht van rechtswege, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, in verzuim te zijn. Alsdan zijn alle vorderingen van BMC op de Koper, ongeacht of BMC ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. BMC is dan niet tot verdere levering aan de Koper verplicht en is dan gerechtigd om iedere met de Koper gesloten overeenkomst op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de Koper tot schadevergoeding. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval de Koper overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

6.5 De Koper is in geen geval gerechtigd tot enige verrekening, korting en/of opschorting.

6.6 BMC is gerechtigd zowel voor als na het aangaan van de Overeenkomst van de Koper vooruitbetaling dan wel zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Indien de Koper niet binnen veertien (14) dagen aan deze eis heeft voldaan, is BMC gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

6.7 Bij niet of niet tijdige betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Koper – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – vanaf die datum rente verschuldigd overeenkomend met de wettelijke handelsvertragingsrente ex art. 6:119a BW plus 2 % over de openstaande bedragen tot aan de datum van ontvangst van betaling.

6.8 Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is hij buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom respectievelijk van de geleden schade of de daadwerkelijk gemaakt kosten voor rechtsbijstand indien dat tot een hoger bedrag leidt, alsmede alle gerechtelijke kosten.

6.9 Door de Koper gedane betalingen zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudste openstaande factuur.

7. Gebruik van Zaken en Diensten

7.1 Koper zal Zaken en Diensten alleen gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met alle instructies in de handleidingen, voorschriften, garantievoorwaarden, Aanvullende Gebruiksvoorwaarden, Licentiebepalingen en andere mogelijke voorwaarden (van derden) die van toepassing zijn op deze Zaken en Diensten.

8. Remedies en garantie

Lid 1 van deze bepaling beschrijft de (algemene) remedies en/of garanties na uitvoering van de Overeenkomst. Lid 2 en 3 van deze bepaling gelden als specifieke aanvullende bepalingen op de algemene bepalingen van lid 1. Voor zover de specifieke bepalingen van lid 2 en 3 afwijken van lid 1, prevelaren de specifieke bepalingen.

Algemeen

8.1.1 De garantieverplichting van de BMC is, naar keuze van de BMC, beperkt tot (i) terugbetaling van de koopprijs, (ii) reparatie of (iii) vervanging van de Zaken en/of Diensten – in haar eigen bedrijf of elders en gedurende de normale bedrijfstijd – voor zover er sprake is van gebreken ten gevolge van fabricagefouten, gebruik van gebrekkige materialen of een gebrekkig ontwerp, mits het gebrek gedurende de garantieperiode schriftelijk aan de BMC is gemeld binnen 7 dagen nadat de Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het gebrek.

8.1.2 Gebrekkige of defecte onderdelen welke door de BMC zijn vervangen zullen door de Koper aan BMC ter beschikking worden gesteld op diens verzoek en zullen bovendien geacht worden aan BMC in eigendom toe te behoren vanaf het moment van vervanging.

8.1.3 De garantie van BMC strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van of in verband staan met:

(i) enige materialen of onderdelen of ontwerpen die door of namens de Koper ter beschikking zijn gesteld;

(ii) de nalatigheid of anderszins onjuist handelen of nalaten door de Koper, diens personeel of vertegenwoordigers of derden;

(iii) onjuiste installatie en veranderingen die zonder de schriftelijke toestemming BMC zijn uitgevoerd. In het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot enigerlei gebreken die zijn veroorzaakt door of in verband staan met bij normaal gebruik optredende slijtage, het gebruik van ondeugdelijke materialen door de Koper, noch tot gebreken die zijn ontstaan door enigerlei (excessief) gebruik, onderhoud, bediening of werking van de Zaken en/of Diensten of enig deel daarvan, voor zover dat niet overeenkomstig handleidingen, instructies of technische specificaties is geschied, dan wel voor zover dat heeft plaatsgevonden in strijd met de vereisten van behoorlijk technisch vakmanschap.

8.1.4 De garantieverplichting strekt zich niet uit tot vergoeding van kosten die dienen te worden gemaakt als gevolg van het opgetreden gebrek. Onder dergelijke kosten worden – onder meer – begrepen kosten van demontage en montagekosten en reis- en verblijfskosten.

8.1.5 Alle garantieverplichtingen van BMC vervallen indien Koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst, daaronder begrepen de klachtplicht ex artikel 8.1.2 van deze Voorwaarden.

Geleverde Zaken en/of Diensten

8.2.1 Garantie voor door BMC elders ingekochte Zaken en/of geleverde Diensten van derden strekt niet verder dan de door deze derde leverancier/fabrikant verstrekte garantie.

8.2.2 De garantieperiode eindigt 12 (twaalf) maanden na afloop van de levering van de Zaken en/of Diensten.

8.2.3 Voor Zaken en/of Diensten die zijn vervangen of gerepareerd volgens art. 8.1.1 geldt geen nieuwe of aanvullende garantie.

Verrichtte Installatiewerkzaamheden

8.3.1 BMC zal gebreken in de Installatiewerkzaamheden die het gevolg zijn van tekortkomingen in vakmanschap herstellen, mits het gebrek gedurende de garantieperiode schriftelijk aan de BMC is gemeld binnen 7 dagen nadat de Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het gebrek.

8.3.2 De garantieperiode eindigt 12 (twaalf) maanden na afronding van de Installatiewerkzaamheden.

8.3.3. Alle vorderingen welke door de Koper worden ingesteld tot vergoeding van schade die de Koper heeft geleden als gevolg van beschadiging of vernietiging van het object waarop, waarin of waaraan de Installatiewerkzaamheden door BMC werden verricht, zijn onderworpen aan artikel 11 van deze Voorwaarden.

9. Overmacht

9.1 In het geval BMC niet in staat is haar verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen vanwege een reden die niet aan BMC kan worden toegerekend, onvoorzien of in redelijkheid niet te vermijden was, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, stagnatie bij toeleveranciers, overheidsmaatregelen en/of maatregelen van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, in-, uit-, of vervoerverboden, brand, overstromingen, natuur- en/of kernrampen, (dreigende) oorlogssituatie, ziekten, pandemieën (zoals Covid-19), storing, cyberaanvallen en hacks, etc., worden de verplichtingen van BMC opgeschort totdat BMC in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, waarbij BMC op geen enkele wijze in verzuim wordt geacht te zijn en waarbij BMC geen schadevergoeding aan de Koper verschuldigd zal zijn.

9.2 Is de levering in termijnen bedongen, dan geldt de voorgaande bepaling voor elke levering afzonderlijk.

9.3 Gevallen van overmacht, waarop de toeleveranciers van BMC zich beroepen, gelden ook voor BMC als een geval van overmacht.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van BMC en iedere garantie- en/of herstelplicht BMC is beperkt tot het nakomen van de overeengekomen prestaties (de verkoop en/of levering en/of uitvoering van Zaken en/of Diensten en/of Installatiewerkzaamheden) en de (garantie)verplichtingen zoals genoemd in artikel 8 van deze Voorwaarden, en strekken zich niet uit tot herstel of vergoeding van enige andere verdergaande materiële (zaak)schade dan wel immateriële en/of gevolgschade die het gevolg is van zodanig gebrek of van de niet behoorlijke nakoming van de garantie- en/of herstelplicht.

10.2 Behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid is BMC nimmer aansprakelijk jegens Koper op welke grond dan ook en voor welke schade dan ook, direct dan wel indirect (waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving, inkomstenderving, gebruiksverlies van de Koper en schade veroorzaakt door dood of letsel), en ongeacht of de vordering ter zake dergelijke schade gebaseerd is op de Overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins. Onder opzet of bewuste roekeloosheid in de voorgaande zin wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van de organen en/of van de leidinggevenden van BMC (ondergeschikte en andere met haar te vereenzelvigen leidinggevenden daaronder begrepen).

10.3 In alle gevallen waarin BMC ondanks het bepaalde in artikel 10.2 is gehouden tot betaling van schadevergoeding is deze beperkt tot het bedrag dat de Koper heeft betaald aan BMC onder de Overeenkomst, met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BMC wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is dit maximum vastgesteld op EUR 20.000,- in geval van personenschade en EUR 7.500,- in alle andere gevallen (waaronder ook zaakschade en vermogensschade).

10.4 BMC is niet aansprakelijk voor eventueel aan de Koper te geven c.q. gegeven adviezen.

10.5 De Koper is gehouden BMC schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (waaronder maar niet beperkt tot hulppersonen en werknemers van de Koper en BMC) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de geleverde Zaken en/of Diensten en/of verrichte Installatiewerkzaamheden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen van derden betreffende inbreuken op intellectueel eigendomsrechten rustende op de Zaken en/of Diensten, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet met het doel schade te veroorzaken of roekeloosheid met de wetenschap dat schade er zeer waarschijnlijk uit zal voortvloeien zijdens de leidinggevenden of het bestuur van BMC.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Koper erkent dat derden intellectuele eigendomsrechten kunnen hebben met betrekking tot de Zaken en/of Diensten. Koper zal zonder wijzigingen of aanpassingen alle mededelingen en opgelegde verplichtingen over intellectuele eigendomsrechten van externe leveranciers van BMC in alle door BMC geleverde software of documentatie overnemen.

12. Recall

12.1 Indien een recall, retrofit, update, intrekking of andere corrigerende maatregel met betrekking tot een Zaken of Diensten is vereist, zal Koper volledig meewerken en alle assistentie verlenen die BMC nodig heeft. Koper zal een accurate administratie bijhouden om de traceerbaarheid van de Zaken en/of Diensten te garanderen in geval van een Zaak recall of andere corrigerende maatregel.

13. Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

13.1 Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van de Koper, of stillegging van diens bedrijf, fusie met of overname van de Koper door een andere partij, is BMC gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst desgewenst op te zeggen of middels een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

13.2 In geval van overmacht heeft BMC het recht de Overeenkomst te ontbinden.

13.3 Ieder recht van de Koper om de Overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen is uitgesloten.

14. Hulppersonen

14.1 BMC mag zonder voorafgaande toestemming van de Koper derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Ingeval BMC een derde heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst, strekken de Voorwaarden ook tot bescherming van deze derde jegens anderen dan BMC en kunnen de Voorwaarden door deze derde worden ingeroepen jegens anderen dan BMC.

15. Verval

15.1 Iedere vordering jegens BMC dient uiterlijk achttien (18) maanden na de levering van de Zaken en/of Diensten en/of uitvoering van de Installatiewerkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft, bij de daartoe bevoegde rechtbank en/of het daartoe bevoegdheid scheidsgerecht aanhangig te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan ieder recht, waaronder maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding en/of nakoming, vervalt.

16. Algemene Verordening Gegevensbescherming

16.1 Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.

16.2 BMC houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Opdrachtgever.

16.3 BMC verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

16.4 BMC neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

17. Toepasselijk recht en rechtsmacht

17.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere aanbieding, offerte, orderbevestiging, leverantie en te sluiten Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen exclusief worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, Nederland.

18. Taal

18.1 In het geval van afwijkingen tussen de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en de vertaling daarvan in een buitenlandse taal, prevaleert de Nederlandse tekst.